Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

 

Trestní právo

obhajoba obviněného v trestním řízení /přípravné řízení trestní, řízení před soudem/

zastupování poškozeného v trestním řízení, přihlašování nároků na náhradu škody, trestní oznámení

 

Občanské právo

vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, sousedská práva, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo

smluvní vztahy, příprava a posuzování všech druhů smluv včetně zákonem neupravených, právní rozbory uzavřených smluv, spotřebitelské smlouvy /včetně obecné ochrany spotřebitele/

uplatňování nároků na náhradu škody / újmy na zdraví (zejména u dopravních nehod)

právní vztahy k nemovitostem, převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní práva, nájemní vztahy k bytům i nebytovým prostorám, bytové právo náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu /zejména škoda na zdraví a majetku/

dědictví, uplatňování nároků v dědickém řízení, konzultace k sepisům závětí, ochrana osobnosti

závazkové vztahy, odpovědnost za vady, postoupení pohledávek, zajištění závazků, apod.

 

Obchodní právo

obchodní společnosti a družstva, jejich zakládání, změny v osobní a majetkové účasti, (např. převody a jiné dispozice s obchodními podíly), právní vztahy mezi společníky, změna údajů zapisovaných do obchodního rejstříku

smluvní vztahy, příprava a posuzování všech druhů smluv včetně zákonem neupravených, právní rozbory uzavřených smluv

náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích

závazkové vztahy, odpovědnost za vady, postoupení pohledávek, zajištění závazků, apod.

nekalá soutěž, posuzování chování soutěžitelů, konkurentů

 

Rodinné právo

rozvod manželství sporný i nesporný

majetkové vztahy mezi manžely, předmanželské smlouvy, změna rozsahu společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů

vyživovací povinnosti

úprava poměrů nezletilých dětí

 

Insolvenční právo

insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení, oddlužení

vylučovací žaloby, incidenční spory

 

Pracovní právo

pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pracovní smlouva, dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, zajištění nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci

vzájemné pracovně právní nároky zaměstnavatelů a zaměstnanců, náhrada škody

 

Procesní právo

výkony rozhodnutí a exekuce, vymáhání nároků z pohledávek, zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení, zastupování ve vylučovacích žalobách

zastupování v různých druzích řízení před soudy a správními orgány podle příslušných procesních předpisů, uplatňování nároků klienta, hájení jeho práv a oprávněných zájmů

zastupování při účasti na jednáních kolektivních orgánů právnických osob a veřitelských orgánů v insolvenčním řízení

 

Mimosoudní řešení sporů 

pomoc při formulaci požadavků klienta, zastupování při jednání s protistranou

sepis dohod o řešení sporů, narovnání

 

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy peněz přinášejí klientům jistotu splnění sjednané povinnosti druhou stranou ve vazbě na ochranu uschovaných finančních prostředků, a jsou proto optimálním nástrojem pro úplatné převody vlastnictví nemovitostí, realizace obchodních transakcí, apod.

 

Právo duševního vlastnictví

ochrana autorských práv a práv souvisejících, autorská práva osobnostní a majetková, práva výkonných umělců, licenční a podlicenční smlouvy

průmyslově právní ochrana (ochranné známky národní a evropské, průmyslové vzory národní a evropské), přihlášky, licenční smlouvy

 

Energetické právo

poradenství v oblasti energetického práva 

tvorba smluvní dokumentace

 

 


 

Informace pro spotřebitele

Klient v postavení spotřebitele je informován o existenci mimosoudního řešení sporů mezi podnikatelem (advokátem) a spotřebitelem (klientem) vzniklých ze smluvních vztahů týkajících se poskytování právních služeb - tzv. ADR. Subjektem pro řešení mimosoudních sporů je Česká advokátní komora (ČAK). Klient v postavení spotřebitele je oprávněn obrátit se na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu poté, co se nepodaří mimosoudně urovnat spor přímo mezi advokátem a klientem. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz. Bližší informace viz https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

 

 

Novinky

  • 15. 9. 2020

    Od 4.1. 2021 již fungujeme v nově otevřené pobočce v Rožnově pod Radhoštěm v budově Elektroprojekty (Boženy Němcové 1720, Rožnov p. R.)