Advokátní kancelář poskytuje právní služby v následujících oblastech:

Trestní právo

 •        obhajoba obviněného v trestním řízení /přípravné řízení trestní, řízení před soudem/
 •        zastupování poškozeného v trestním řízení, přihlašování nároků na náhradu škody

Občanské právo

 •        vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, sousedská práva, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo
 •        smluvní vztahy, příprava a posuzování všech druhů smluv včetně zákonem neupravených, právní rozbory uzavřených smluv, spotřebitelské smlouvy /včetně obecné ochrany spotřebitele/
 •        právní vztahy k nemovitostem, převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní práva, nájemní vztahy k bytům i nebytovým prostorám, bytové právo
 •        náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu /zejména škoda na zdraví a majetku/
 •        dědictví, uplatňování nároků v dědickém řízení, konzultace k sepisům závětí
 •        ochrana osobnosti
 •        závazkové vztahy, odpovědnost za vady, postoupení pohledávek, zajištění závazků, apod.

Právo duševního vlastnictví

 • ochrana autorských práv a práv souvisejících, autorská práva osobnostní a majetková, práva výkonných umělců, licenční a podlicenční smlouvy
 • ochranné známky národní a evropské, průmyslové vzory národní a evropské, přihlášky, licenční smlouvy

Obchodní právo

 • obchodní společnosti a družstva, zakládání, změny v osobní a majetkové účasti, (např. převody a jiné dispozice s obchodními podíly), změna údajů zapisovaných do obchodního rejstříku
 • smluvní vztahy, příprava a posuzování všech druhů smluv včetně zákonem neupravených, právní rozbory uzavřených smluv
 • náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích
 • závazkové vztahy, odpovědnost za vady, postoupení pohledávek, zajištění závazků, apod.

Rodinné právo

 • rozvod manželství sporný i nesporný
 • majetkové vztahy mezi manžely, předmanželské smlouvy, změna rozsahu společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů
 • vyživovací povinnosti
 • úprava poměrů nezletilých dětí

Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními orgány a soudy

Insolvenční právo

 • insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení, oddlužení
 • vylučovací žalobyy, incidenční spory

Pracovní právo

 • pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pracovní smlouva, dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, zajištění nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci
 • vzájemné pracovně právní nároky zaměstnavatelů a zaměstnanců, náhrada škody

Energetické právo

 • poradenství v oblasti energetického práva
 • tvorba smluvní dokumentace

Procesní právo

 •        výkony rozhodnutí a exekuce, vymáhání nároků z pohledávek, zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení, zastupování ve vylučovacích žalobách
 •        zastupování v různých druzích řízení před soudy a správními orgány podle příslušných procesních předpisů, uplatňování nároků klienta, hájení jeho práv a oprávněných zájmů
 •        zastupování při účasti na jednáních kolektivních orgánů právnických osob a veřitelských orgánů v insolvenčním řízení

Mimosoudní řešení sporů 

 • pomoc při formulaci požadavků klienta, zastupování při jednání s protistranou
 • sepis dohod o řešení sporů, narovnání

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy peněz přinášejí klientům jistotu splnění sjednané povinnosti druhou stranou ve vazbě na ochranu uschovaných finančních prostředků, a jsou proto optimálním nástrojem pro úplatné převody vlastnictví nemovitostí, realizací obchodních transakcí, apod.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro spotřebitele

Klient v postavení spotřebitele je informován o existenci mimosoudního řešení sporů mezi podnikatelem (advokátem) a spotřebitelem (klientem) vzniklých ze smluvních vztahů týkajících se poskytování právních služeb - tzv. ADR. Subjektem pro řešení mimosoudních sporů je Česká advokátní komora (ČAK). Klient v postavení spotřebitele je oprávněn obrátit se na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu poté, co se nepodaří mimosoudně urovnat spor přímo mezi advokátem a klientem. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz. Bližší informace viz https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

 

 

Novinky